Haalbaarheidsstudies

Wat is de meest geschikte huisvesting voor mijn organisatie? Hoe geef ik daar optimaal invulling aan? Om antwoord te geven op dergelijke huisvestings-vraagstukken voeren wij haalbaarheidsstudies uit voor opdrachtgevers.

In een haalbaarheidsstudie analyseren wij de organisatorische, ruimtelijke, functionele, technische, financiële en locatiegebonden aspecten van een project. Op basis hiervan kunnen opdrachtgevers besluiten over de invulling van hun huisvesting. Hiervoor stellen wij doorgaans meerdere scenario’s op. Uit een haalbaarheidsstudie kan bijvoorbeeld blijken dat een grootschalige verbouwing of renovatie gunstiger is dan vervangende nieuwbouw. Ook kunnen we onderzoeken of bestaande huisvesting geschikt kan worden gemaakt voor een nieuwe functie.

Wij besteden in onze haalbaarheidsstudies niet alleen aandacht aan techniek en kosten, maar ook aan kwaliteit, opbrengst en toekomstwaarde. De belangen van de diverse betrokkenen worden hierbij in kaart gebracht. Wij houden rekening met alle facetten van het project en komen op basis van duidelijke criteria tot een zorgvuldige afweging van de scenario's. Dankzij onze kennis en ervaring op het gebied van zowel techniek als management, kunnen wij een volledig antwoord geven op uw huisvestingsvraag.

Zie ook aanbesteden en contracteren, programma's van eisen en projectmanagement.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over onze haalbaarheidsstudies contact op met Pieter Schepman. Zie voor voorbeelden van onze haalbaarheidsstudies de volgende projecten: