ZRi

De nieuwe Aanbestedingswet

27 november 2015

27 november 2015

Uiterlijk 18 april 2016 zal de nieuwe aanbestedingswet worden ingevoerd. Hoewel er veel over deze nieuwe wet is en wordt geschreven verandert er eigenlijk helemaal niet zo veel. “Bij de implementatie is het uitgangspunt gehanteerd dat de huidige bepalingen in de Aanbestedingswet 2012 zoveel mogelijk behouden blijven en dat nieuwe bepalingen zoveel mogelijk worden ingevuld in lijn met de doelen van de Aanbestedingswet 2012” (MvT 2015-2016).

ZRi heeft de voornaamste veranderingen (op basis van het wetsvoorstel) voor de bouwsector overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.

Innovatiepartnerschap
Allereerst wordt het innovatiepartnerschap, een nieuw type aanbestedingsprocedure, geïntroduceerd. Een gefaseerde procedure die erop is gericht om niet bestaande producten zo efficiënt mogelijk met marktpartijen te ontwikkelen. Deze procedure heeft veel weg van een concurrentiegerichte dialoog. Verschillen zijn dat de eisen aan het eind van iedere (deel)fase kunnen worden bijgesteld en na de ontwikkeling van het product alle partijen een aanbieding mogen indienen.

Gunningscriteria
EMVI wordt voortaan ‘beste prijs-kwaliteitverhouding’ genoemd. Daarnaast wordt, naast ‘laagste prijs’, een derde gunningscriterium in het leven geroepen, de ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’. Met dit criterium worden de kosten beoordeeld die verbonden zijn aan de gehele levensduur van een product. In de bouw kan het criterium bijvoorbeeld toegepast worden bij DBM(O)-overeenkomsten, omdat de contractant dan ook verantwoordelijk is voor Maintain (en eventueel Operate) gedeelte en de kosten daarvan.

‘Mededinging procedure met onderhandeling’ en concurrentiegerichte dialoog
De voorwaarden voor de toepassing van de ‘mededinging procedure met onderhandeling’ (voorheen ‘onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’) en concurrentiegerichte dialoog worden versoepeld. Dergelijke procedures mogen in de nieuwe aanbestedingswet ook worden toegepast als “een reguliere procedure niet tot een bevredigend resultaat zal leiden”.

Concessieopdracht
Verder worden de voorwaarden voor het toepassen van een concessieopdracht eveneens versoepeld en krijgt de procedure een vormvrijer karakter. “Aanbestedende diensten mogen de procedure organiseren naar eigen goeddunken”.

Elektronisch aanbesteden
De verplichting van elektronisch aanbesteden is (vooralsnog) uitgesteld tot 18 oktober 2018. Deze verplichting houdt – kort gezegd – in dat alle communicatie (correspondentie en het indienen van aanmeldingen / inschrijvingen) elektronisch plaats moeten gaan vinden.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Het UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) zal de UEV (Uniforme Eigen Verklaring) gaan vervangen. Hoe het exacte UEA eruit komt te zien is thans nog onbekend, maar voor de Nederlandse markt zal het resulteren in een ”lastenverzwaring”. Dit omdat partijen bij het UEA aan dienen te tonen dat zij voldoen aan de facultatieve uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, terwijl de UEV volstaat met slechts een verklaring hiervan.

‘Black-list’
De introductie van een zogenoemde ‘black-list’ van partijen die structureel tekort schieten is nieuw. Dit houdt – kort gezegd – in dat aanbestedende diensten partijen kunnen uitsluiten op basis van tekortkomingen uit het verleden.

Termijn verstrekken laatste nota van inlichtingen
Tot slot zal de termijn van het verstrekken van de laatste nota van inlichtingen tot aan de indieningsdatum worden verlengd van 6 naar 10 kalenderdagen.

Bovenstaande veranderingen zullen naar het oordeel van ZRi niet heel veel effect hebben op de bouwsector. Toch is het van belang de (beperkte) veranderingen die er toch aankomen scherp op het netvlies te hebben en te zijner tijd te implementeren. ZRi kan u daarbij helpen.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken