ZRi

De nieuwe omgevingswet

19 maart 2019

  • Den Haag omgevingswet3.jpg

19 maart 2019

Omgevingswet 2021

Vanaf 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Met de invoering van deze wet vervalt veel bestaande wetgeving, zoals de Wet geluidhinder, een deel van de Woningwet en een deel van de Wet milieubeheer. De Omgevingswet is een nieuw samenstel van wetten, besluiten en regelingen en regelt daarmee de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Wat betekent dit voor het bouwen in Nederland en hoe denkt ZRi hierover?

Waarom een nieuwe Omgevingswet?

De huidige wetgeving sluit niet meer aan op de huidige en toekomstige (duurzame) ontwikkelingen. Daarnaast is het huidige omgevingsrecht versnipperd: het bestaat uit tientallen wetten en besluiten met eigen procedures, planvormen en regels, kortom gefragmenteerd en onoverzichtelijk.

De essentie van de nieuwe Omgevingswet is om integrale afwegingen te kunnen maken voor de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving. Voor iedere belanghebbende – van overheden tot de burgers zelf – moet inzichtelijk zijn welke ruimte voor ontwikkeling er is en in welke mate deze belanghebbende betrokken is in de verschillende fasen van het proces.

Belangrijke nieuwe regelgeving

Nieuwe Algemeen Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) vervangen de bestaande, vertrouwde besluiten:

Het OmgevingsplanVan x bestemminsplannen naar 1 omgevingsplan

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet is het omgevingsplan. In elke gemeente komt één integraal omgevingsplan in de plaats van vele verschillende bestemmingsplannen, inclusief lokale verordeningen. Het omgevingsplan bevat alle regels voor de ruimtelijke ordening. Niet alleen regels over bebouwingsmogelijkheden en gebruik van gronden, maar bijvoorbeeld ook over het toekennen van monumentenstatus, regels voor geluid- en lichthinder, aantal parkeerplaatsen, laad- en losmogelijkheden, openingstijden horeca etc.

Op het moment van invoering (1-1-2021) gaat het Omgevingsplan van Rechtswege gelden. Dit bevat per gemeente alle bestaande ruimtelijke plannen en besluiten en daarnaast een door het Rijk aangeleverde set regels, bijvoorbeeld voor geluid, geur en trillingen. Daarna volgt een overgangsfase van acht jaar. Op 1 januari 2029 moeten alle gemeenten hun integrale Omgevingsplan volledig hebben afgestemd op de eigen situatie en de eigen doelstellingen.

Gewijzigde regels voor geluid

Regels voor geluidOp dit moment zijn de meeste regels en grenswaarden op het gebied van geluid vastgelegd in centrale wetten en besluiten zoals het Bouwbesluit, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit.

Dit gaat veranderen. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om de regels en grenswaarden voor geluid af te stemmen op de eigen situatie. Dit kan per locatie binnen de gemeente verschillen opleveren. Ook zullen per gemeente verschillen gaan optreden. Wat in de ene gemeente is toegestaan kan in de andere gemeente verboden zijn.  

Onder de nieuwe Omgevingswet zal meer gebruik gemaakt worden van geluidverkaveling bij bedrijventerreinen. Ook zal meer gebruik worden gemaakt van geluidproductieplafonds rond doorgaande wegen (nu al van toepassing bij Rijkswegen) en rond industrieterreinen.

Wat vindt ZRi?

Hoewel het nog ver in de toekomst lijkt te liggen is het voor alle partijen binnen de bouwsector zinvol om zich nu al te oriënteren op de nieuwe systematiek voor ruimtelijke ordening die vanaf 2021 gaat gelden.

Op het gebied van geluidhinder zullen in elk nieuw project de regels die in het ter plaatse geldende Omgevingsplan zijn vastgelegd nauwgezet moeten worden nagegaan. Er kan niet meer worden uitgegaan van standaardwaarden uit de wetgeving.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken