ZRi

‘Van BB 2012 naar BBL 2019: wordt alles anders?’

29 november 2016

  • Afbeelding BBL.jpg

29 november 2016

Naar verwachting treedt begin 2019 de Omgevingswet in werking. Met die wet wil het kabinet het huidige omgevingsrecht vereenvoudigen. Onder de Omgevingswet vallen vier besluiten; het Omgevingsbesluit (OB), het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (BKL), het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). In dit artikel wordt nader ingegaan op het laatstgenoemde besluit; het BBL. Het BBL zal het Bouwbesluit 2012 vervangen. Bovendien worden in het BBL een aantal regels samengevoegd. 

Enkele ingrijpende wijzigingen van het BBL ten opzichte van de huidige regelgeving zijn hieronder samengevat. Het volledige ontwerpbesluit besluit treft u aan op de website van de overheid

Deregulering

De deregulering van het omgevingsrecht is één van de belangrijkste redenen voor het omvormen van de huidige wetgeving. Dit is goed terug te zien in het BBL. Zo worden bijvoorbeeld de eisen aan daglichttoetreding in belangrijke mate teruggeschroefd: de minimum equivalente daglichtoppervlakte als percentage van het verblijfsgebied vervalt, een minimumeis van 0,5 m2 blijft gehandhaafd. Ook vervallen de meeste bruikbaarheidsvoorschriften. In het BBL worden de bruikbaarheidsvoorschriften beperkt tot de voorschriften voor de toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. Hierdoor vervalt onder andere de eis dat minimaal 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie als verblijfsgebied dient te worden aangemerkt. Ook veel regels met betrekking tot toiletruimtes, badruimtes, bergingen, buitenruimtes, opstelplaatsen en de minimale afmetingen van verblijfsgebieden vervallen. Hierdoor ontstaat veel ontwerpvrijheid, die in principe nadelig kan uitpakken voor de bruikbaarheid van en het comfort in gebouwen. Het wordt aan de markt en aan de gemeenten overgelaten om toch woningen en andere gebouwen te ontwerpen die optimaal bruikbaar en comfortabel zijn.

In onze visie hebben daarbij ook adviesbureaus hun verantwoordelijkheid: per project dient vooraf een compleet eisenpakket te worden opgesteld waarin de belangrijkste eisen aan bruikbaarheid en comfort eenduidig zijn vastgelegd. 

Gemeente

Ook wordt de bestuurlijke afwegingsruimte van gemeentes vergroot met behulp van ‘maatwerkregels’. Met deze maatwerkregels kunnen gemeentes bepaalde eisen aanscherpen. De maatwerkregels worden opgenomen in het Omgevingsplan van een gebied. Om een omgevingsvergunning te verkrijgen moet zowel aan het BBL als aan het Omgevingsplan worden voldaan. Met deze maatwerkregels kan een gemeente onder andere strengere eisen stellen op het gebied van duurzaamheid. Ook regels met betrekking tot open erven, terreinen en aspecten van het gebruik van bouwwerken vallen onder de maatwerkregels. De mogelijkheden tot maatwerk zijn in het BBL duidelijk aangegeven en dienen altijd goed te worden gemotiveerd. 

Brandveiligheid

Op het gebied van brandveiligheid bevat het BBL een aantal kleine aanpassingen ten opzichte van bet Bouwbesluit 2012. De brandveiligheid van grote brandcompartimenten zal worden bepaald volgens de nieuwe NEN 6060, hoge gebouwen moeten gaan voldoen aan de SBR handreiking ‘Brandveiligheid in hoge gebouwen’ en er komen nieuwe voorschriften voor de rookdoorgang. Daarnaast zal in het kader van deregulering bij brandveilig gebruik de gebruiksvergunningsplicht worden omgezet in een gebruiksmelding en vervalt een aantal artikelen met betrekking tot de restrisico’s. Deze restrisico’s gaan onder de specifieke zorgplicht vallen. Deze zorgplicht doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van degene die de activiteit verricht.

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken