ZRi

Geluid in de nieuwe Omgevingswet

17 augustus 2023

  • Foto met ZRi sjabloon.jpg

17 augustus 2023

De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten die worden ingetrokken, waaronder de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. Het doel van deze fundamentele herziening is meer samenhang tussen sectoraal ontstane wetten. Ook op gemeentelijk niveau wordt wet- en regelgeving gebundeld. Gemeentes gaan bestaande bestemmingsplannen en de daarvoor geldende regels omzetten naar één omgevingsplan. De Rijksoverheid geeft gemeenten enige beleidsvrijheid middels instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Dit resulteert uiteindelijk in 342 unieke omgevingsplannen voor de 342 Nederlandse gemeenten, waarbij per gemeente andere regels kunnen gaan gelden, bijvoorbeeld voor geluid en activiteiten.

Beoordeling geluidbelasting van activiteiten
Een voorbeeld van deze beleidsvrijheid is de beoordeling van de aanvaardbaarheid van geluidbelasting van activiteiten. Momenteel is dit landelijk geregeld in het Activiteitenbesluit, waarbij regels zijn gesteld aan langtijdgemiddelde en maximale geluidniveaus bij geluidgevoelige gebouwen. Deze regels keren grotendeels terug in het Bkl, in de vorm van instructieregels. Een opvallend verschil in die instructieregels ten opzichte van de huidige situatie is het ontbreken van de maximale geluidniveaus in de dagperiode. Gemeenten krijgen bij het opstellen van hun omgevingsplan de vrijheid om af te wijken van de voorgeschreven waarden, mits voldoende gemotiveerd. De toegestane geluidniveaus kunnen bijvoorbeeld hoger of lager zijn, al dan niet gecombineerd met regels aan bijvoorbeeld openingstijden. Onder aan de streep moet de aanvaardbaarheid van het geluid gewaarborgd worden.

Overgangsperiode
De omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2024. Dan hebben gemeenten hun definitieve omgevingsplan nog niet opgesteld. Om te voorzien in een geleidelijke overgang, regelt de Invoeringswet dat de bestaande regels voortleven in een tijdelijk deel van omgevingsplannen. Gedurende een overgangsperiode van maximaal 8 jaar zetten gemeenten deze regels om naar het permanente deel. Welke aanpassingen of aanvullingen gemeenten hierin verwerken, zullen we zien in de toekomst.

Summerschool ZRi
ZRi organiseert elk jaar in de zomerperiode een Summerschool. Dan verdiepen collega’s zich in onderwerpen die betrekking hebben op hun werkveld. Dit jaar staat de nieuwe Omgevingswet vol in de schijnwerpers. Wat betekent de nieuwe wet voor onze adviezen? Dat zoeken onze collega’s uit. De opgedane kennis delen we tijdens de ZRi Summerschool. Jesse Bakker deelde op maandag 14 augustus 2023 zijn bevindingen over de toekomstige regelgeving op het gebied van geluid.

Ben je benieuwd welke onderwerpen nog meer aan bod komen en of jij daar ook van kunt leren? Houd onze website in de gaten en volg ons op LinkedIn!

Terug naar het nieuwsoverzicht >

PROJECTEN

Zoeken